Generalforsamling
Næste ordinære generalforsamling skal finde sted inden udgangen af februar. Indvarsling til generalforsamlingen sker mindst 4 uger forinden i landsforeningens og lokalafdelingens medier.

Dagsorden skal omfatte følgende:
  1. Valg af dirigent.
  2. Beretning om lokalafdelingens virke.
  3. Fremlæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse.
  4. Fremlæggelse af budget til godkendelse.
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
  6. Valg af revisor.
  7. Valg af medlemmer til DOFs repræsentantskab (i ulige år).
  8. Forslag fra medlemmerne.
  9. Eventuelt.
Forslag skal fremsættes skriftligt og begrundet over for bestyrelsen senest tre uger før mødets afholdelse.

Den samlede dagsorden med indkomne forslag offentliggøres i et af lokalafdelingens medier senest to uger før.

 

Årets dokumenter
2018
Samlet beretning
Formidlingsudvalget
Atlas III og fuglestemmekursus
Ekskursionsudvalget
KNF og RG Fyn
Bestyrelsen
Naturpolitisk udvalg
Afgående bestyrelsesmedlemmer
Årets DOF Fynbo
Glentegruppen
Grønne Råd
 
Tidligere dokumenter
Ældre Dokumenter Se her  -
 -